OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodné spoločnosti

IIMCE, spol. s r.o.

so sídlom Brno, Příkop 843/4, 602 00, Česká republika

identifikačné číslo: 60698276, DIČ: CZ60698276

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
na Krajskom súde v Brne oddiel C, vložka 14418

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu
umiestneného na internetovej adrese

OKNA-HNED.SK

Úvodné ustanovenia

1.1.          Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej IIMCE, spol. s ro, so sídlom Brno, Příkop 843/4, 60200, identifikačné číslo: 60698276, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne oddiel C, vložka 14418 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese OKNA-HNED.SK (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2.          Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.          Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.          Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5.          Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.6.          Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

1.7.          Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.8.          Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského.

1.9.          Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

1.10.       Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

1.11.       Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.12.       Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

1.13.       Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

1.14.       Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

1.15.       Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
• objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
• spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
• informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

1.16.       Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

1.17.       Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

1.18.       Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Kupujúci môže objednávku stornovať pred jej odovzdaním dopravcovi a to prostredníctvom telefónu +421 233 418 611 alebo emailu: info.sk@okna-hned.sk.

1.19.       Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

TOVAR NA MIERU

1.20.       V prípade, že kupujúci požaduje po predávajúcim tovaru na mieru, je povinný uviesť také údaje, podľa ktorých je predávajúci schopný popísané tovar dodať. Spravidla sa bude jednať o rozmery, materiál a farbu prevedenia.

1.21.       K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde zaplatením zálohy alebo celej kúpnej ceny, v závislosti na tom, čo nastane skôr. K tomuto dátumu je tiež platná kúpna cena, vrátane prípadných zľavových akcií predávajúceho.

1.22.       Dodacie lehoty sa pohybujú v rozmedzí 4 -7 týždňov, predávajúci kupujúceho na prevzatie tovaru vyzve. Výnimočne môže predávajúci zo závažných dôvodov lehotu predĺžiť - v takom prípade o tom bezodkladne informuje kupujúceho. V prípade, že by kupujúci odmietol prevziať tovar na mieru v lehote 30 dní od vyzvania k prevzatiu od predávajúceho, zaväzuje sa predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny tovaru.

1.23.       Kupujúci berie na vedomie, že pri tovare na mieru sa neuplatnia zákonná možnosť odstúpenia od zmluvy podľa § 1837 občianskeho zákonníka.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.24.       Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese OKNÁ HNEĎ, Vintrovna 262/9 664 41 Popůvky, Česká republika (Bez poplatku na strane predávajúceho);

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke (Poplatok 2, - € vrátane DPH);

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK4783700000002301441271 u spoločnosti Oberbank (Ďalej len "účet predávajúceho") (bez poplatku na strane predávajúceho);

bezhotovostne platobnou kartou (bez poplatku na strane predávajúceho).

1.25.       Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

1.26.       Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 1.25 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

1.27.       V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich (5) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

1.28.       V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

1.29.       Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 1.17), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie §2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

1.30.       Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

1.31.       Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.32.       Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

1.33.       Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1.28 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty info.sk@okna-hned.sk.

1.34.       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 1.28 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklú poštové cestou.Kupující má nárok len na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné v najnižšej ponúkanej výške v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy.

1.35.       V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.28 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

1.36.       Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

1.37.        V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

1.38.       Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1.39.       V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

1.40.       Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že nie je kupujúci schopný v deň dodania tovaru od dopravcu prevziať, je povinný tovar prevziať do troch dní nasledujúcich od dátumu pokusu dodania tovaru dopravcom. Ak tak neurobí, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR za každý deň, ktorý nasleduje po treťom dni od pokusu dopravcu doručiť tovar kupujúcemu, a to až do dňa prevzatia tovaru alebo do dňa zániku kúpnej zmluvy.

1.41.       V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

1.42.       Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

1.43.       Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

1.44.       Tovar, ktorý máme na sklade, odovzdávame dopravcovi najneskôr nasledujúci pracovný deň. Ako dopravca využívame GLS, PPL Sprint či DHL a zásielka by mala byť doručená ob jeden nasledujúci pracovný deň. V naprostej väčšine prípadov sú naše objednávky doručené do 48 hodín.

PRÁVA Z chybného plnenia - REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.45.       Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

1.46.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
• tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
• je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

1.47.       Ustanovenia uvedené v čl. 1.42 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

1.48.       Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia.

1.49.       Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky na adrese: OKNÁ HNEĎ, Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky, Česká republika, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Dopravu tovaru do prevádzkarne platí kupujúci. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie do troch (3) dní od jej doručenia na email uvedený pri objednávke alebo pri reklamácii. Reklamačný protokol bude obsahovať informáciu o tom, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, o spôsobe a predpokladanom termíne opravy. O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho na email uvedený pri objednávke alebo pri reklamácii. V prípade uznanej reklamácie platí dopravu reklamovaného tovaru na prevádzku predávajúci.


1.50.       Predávajúci a kupujúci sa dohodli na tom, že reklamácie môže byť uznaná za oprávnenú len pri splnení týchto podmienok:
- kupujúci musí vždy predložiť úplný originál dokladu potvrdzujúceho nákup tovaru,
- vždy musí byť špecifikovaná konkrétna vada,
- tovar musí byť používané alebo aplikované v súlade s príslušnou dokumentáciou k tovaru a technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
- tovar musí byť používané alebo aplikované s odbornou starostlivosťou, v osobitných prípadoch, v ktorých tak ukladá zákon, musí byť tovar aplikované odbornou osobou majúcou k príslušnej činnosti oprávnenie,
- tovar nesmie byť používané v podmienkach, ktoré svojou povahou použitia tovaru vylučujú,
- vada nebola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi či násilným poškodením.

1.51.       Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

1.52. Upozorňujeme zákazníkov, že cylindrické vložky, ktoré sú dodávané vo vchodových a terasových dverách, neodporúčame po montáži používať. Jedná sa o základný stavebný vložku, bez akejkoľvek bezpečnostnej triedy, dodávanú z výroby len na účely výstavby alebo montáže. Dôrazne odporúčame cylindrickú vložku ihneď po inštalácii dverí vymeniť za inú bezpečnostné. Nami dodávané vložky nemusí byť uznané za dostatočné v prípade riešenia poistnej udalosti s poisťovňou a tiež sa môže stať, že k týmto vložkám nepôjdu vyrobiť ďalšie náhradné kľúče.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.53.       Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

1.54.       Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

1.55.       Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@okna-hned.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

1.56.       K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

1.57.       Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

1.58.       Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.59.       Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Ochrana osobných údajov

1.60.       Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

1.61.       Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

1.62.       Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

DORUČOVANIE

1.63.       Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

Záverečné ustanovenia

1.64.       Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.65.       Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

1.66.       Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

1.67.       Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

1.68.       Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie OKNÁ HNEĎ, Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky, Česká republika, adresa elektronickej pošty info.sk@okna-hned.sk, telefón: +421 233 418 611. Telefónne čísla sú k dispozícii v pracovné dni od 8 do 16 hodín.

 

V Brně dne 13. 1. 2020