Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti IIMCE, spol. s r. o.

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť IIMCE, spol. s r. o., IČO: 60698276, DIČ: CZ60698276, so sídlem Brno, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ 602 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdem v Brne, oddiel C, vložka 14418 (ďalej len ako „My“), ako správca osobných údajov, Vás ako používateľa webových stránok www.okna-hned.sk a zároveň ako svojich obchodných partnerov informuje zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany osobných údajov popísaných nižšie.

Ďalej sa dozviete informácie, ako:

  1. Aké osobné údaje o vás budeme spracovať;
  2. Na aké účely a akým spôsobom budeme Vaše osobní údaje spracovať;
  3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje predané;
  4. Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovať a
  5. Aké práva máte v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov.

V prípade, že potrebujete akúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať o spracovaní Vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese info@okna-hned.sk.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú aj na našich ďalších zákazníkov a dodávateľov, ktorí nie sú používateľmi našej webovej stránky, ale sú našimi obchodnými partnermi na základe zmlúv uzatvorených v inej ako elektronickej forme alebo na základe čiastkových objednávok uskutočnených písomne alebo ústne.

Spracovanie osobných údajov detí

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracujeme.

Rozsah spracovania osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webovej stránky, môžete byť požiadaný o vyplnenie určitých informácií o sebe alebo o svojej spoločnosti. Tieto informácie môžu okrem iného zahŕňať:

a) Vaše meno a priezvisko,
b) názov vašej spoločnosti,
c) adresa bydliska alebo sídlo spoločnosti,
d) osobné identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
e) telefónne číslo alebo
f) e-mailovú adresu.

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytnete, používame predovšetkým na plnenie zmlúv, ktoré sme s vami uzavreli, alebo na to, aby sme vás spätne kontaktovali a poskytli vám požadované informácie. Všetky osobné údaje sa spracovajú zákonným a transparentným spôsobom a v súvislosti s vyššie uvedeným účelom spracovania sa požadujú len primerané, relevantné a nevyhnutné údaje.

Okrem toho môžeme použiť vaše meno, priezvisko, obchodné meno, adresu bydliska alebo sídla, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu na zasielanie obchodných oznámení, t. j. na informovanie o podujatiach, publikáciách, tovare alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by vás mohli zaujímať.

Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na vami požadované otázky alebo informácie je našou zmluvnou požiadavkou a ich neposkytnutie môže mať za následok neuzatvorenie zmluvy alebo neodpovedanie na vami vznesené otázky.

Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie svojich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, čo nebude mať vplyv na naše ďalšie vzťahy. Stačí nám poslať e-mail s príslušnou žiadosťou na adresu info@okna-hned.sk alebo na inú adresu, z ktorej ste od nás dostávali obchodné oznámenia.


Kto má prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje budeme spracovať my ako prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje môžeme odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonávali spracovanie na vyššie uvedené účely. Osobné údaje môžu byť prenášané:

  1. našej externej účtovnej a daňovej spoločnosti,
  2. našej externej IT spoločnosti, ktorá nám poskytuje serverové, webové, cloudové a iné IT služby,
  3. nášmu externému právnemu poradcovi.

Obdobie spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovať po dobu, po ktorú vám budeme poskytovať naše tovary a služby alebo plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných zákonov, ako je zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, zákon č. 499/2004 Z. z. o archívnictve a spisovej službe, zákon č. 133/2000 Z. z. o evidencii obyvateľstva a rodných číslach alebo zákon č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Po skončení plnenia našej vzájomnej zmluvy a po uplynutí zákonných archivačných lehôt vaše osobné údaje v papierovej aj elektronickej podobe bezpečne a dôkladne zlikvidujeme.

Používanie súborov cookie

V súlade so zákonom naša webová stránka ukladá do vášho zariadenia súbory, ktoré sa bežne označujú ako cookies. Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré pomáhajú navštíveným webovým stránkam zapamätať si akcie a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, aby ste tieto informácie nemuseli zadávať opakovane. Súbory cookie nie sú nebezpečné, ale sú dôležité z hľadiska ochrany súkromia. Súbory cookie nemožno použiť na identifikáciu návštevníkov stránky alebo na zneužitie prihlasovacích údajov.

Súbory cookie používame predovšetkým na zabezpečenie fungovania nášho internetového obchodu. Ukladajú vaše prihlasovacie údaje, údaje o objednávke alebo nastavenia, ktoré používate v obchode. Bez týchto údajov by sme nemohli zaručiť správne fungovanie internetového obchodu. Používame aj súbory cookie tretích strán
na analýzu návštevnosti (napr. Google Analytics). Tieto súbory cookie sú kontrolované tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete kedykoľvek obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača.


Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov

V súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na opravu osobných údajov;
c) právo na vymazanie osobných údajov ("právo byť zabudnutý");
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
e) právo na prenosnosť osobných údajov;
f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
g) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.


Vaše práva sú vysvetlené nižšie, aby ste mali jasnejšiu predstavu o ich obsahu. Všetky svoje práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese info@okna-hned.sk. Môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že nás môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú, a ak áno, na aké účely, v akom rozsahu, komu sa poskytujú, ako dlho ich budeme spracúvať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo právo namietať, odkiaľ sme osobné údaje získali a či na základe spracovania vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane prípadného profilovania. Máte tiež právo získať kópiu svojich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné a za ďalšie poskytnutie môžeme účtovať primerané administratívne náklady.

Právo na opravu osobných údajov znamená, že nás môžete kedykoľvek požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie osobných údajov,, čo znamená, že musíme vymazať vaše osobné údaje, ak

(i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
(ii) odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod na spracovanie
(iii) vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie
(iv) spracovanie je nezákonné alebo
(v) vyžaduje si to zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, čo znamená, že až do vyriešenia sporných otázok
týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, konkrétne ak

(i) spochybňujete presnosť osobných údajov,
(ii) spracovanie je nezákonné, ale namiesto vymazania osobných údajov chcete spracovanie len obmedziť,
(iii) vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete
(iv) alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu, pozri nižšie.

V tomto prípade môžeme osobné údaje len uložiť a ďalšie spracovanie je podmienené vaším súhlasom alebo tým, že údaje sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená, že máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ak je to technicky možné, máte právo, aby sme tieto údaje preniesli inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, čo znamená, že môžete písomne alebo elektronicky namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, čo spôsobí, že vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami.


Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.